co-op_law_1

🏠 Trụ sở chính: Lầu 14, Tòa nhà HM Town, Số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thủ tục giải quyết khiếu nại cho người lao động

nhn

Khiếu nại là một trong những hình thức mà người lao động chọn lựa khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị người sử dụng lao động xâm phạm. Và theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động thì Khiếu nại về lao động là việc người lao động, người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động, người thử việc theo thủ tục quy định tại Nghị định này yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động xem xét lại quyết định, hành vi về lao động của người sử dụng lao động khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật lao động, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

khiu_ni

(ảnh minh họa)

1. Hình thức khiếu nại

1.1: Khiếu nại bằng hình thức gửi đơn thì trong đơn khiếu nại

Trong đơn khiếu nại ghi rõ nội dung sau đây: ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có) và yêu cầu giải quyết khiếu nại. Đơn khiếu nại do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

1.2: Khiếu nại trực tiếp

Người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại ghi lại đầy đủ nội dung khiếu nại bao gồm: ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có) và yêu cầu giải quyết khiếu nại. Đơn khiếu nại do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

2. Trình tự thủ tục khiếu nại

2.1: Khiếu nại lần đầu

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 24/2018/NĐ-CP thì việc khiếu nại lần đẩu của sẽ được thực hiện theo trình tự thủ tục như sau:

Bước 1: Người lao động gửi đơn khiếu nại đến NSDLĐ, cùng với đơn khiếu nại, người lao động có thể gửi kèm các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khiếu nại của mình.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, NSDLĐ phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi NSDLĐ đặt trụ sở chính. Việc thụ lý giải quyết khiếu nại phải được NSDLĐ ra quyết định thụ lý giải quyết khiếu nại.

Bước 3: NSDLĐ sẽ có thời hạn là 30 ngày (hoặc trong trường hợp vụ việc phức tạp thì cũng không quá 45 ngày) kể từ ngày thụ lý để giải quyết khiếu nại của người lao động. Trong trường hợp ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Trong thời gian này, NSDLĐ sẽ tiến hành việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của NLĐ và có các quyển, nghĩa vụ sau:

- Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ về nội dung khiếu nại;

- Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan giải trình bằng văn bản về nội dung khiếu nại;

- Triệu tập người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có Liên quan;

- Trưng câu giám định làm căn cứ giải quyết khiếu nại; và

- Tiến hành biện pháp kiểm tra, xác minh khác theo quy định của pháp luật.

Bước 4: NSDLĐ phải ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu trong thời hạn giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có những nội dung sau:

Ngày, tháng, năm ra quyết định;

Tên, địa chỉ người khiếu nại, người bị khiếu nại;

Nội dung khiếu nại;

Kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại;

Kết quả đối thoại (nếu có);

Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;

Kết luận nội dung khiếu nại; giải quyết vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại;

Việc bổi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại (nếu có); và

Quyển khiếu nại lẩn hai, quyển khởi kiện vụ án tại Tòa án.

Bước 5: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định giải quyết khiếu nại, NSDLĐ phải gửi Quyết định giải quyết khiếu nại người khiếu nại, Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi NSDLĐ bị khiếu nại đặt trụ sở chính.

2.2: Khiếu nại lần hai

Nếu người lao động không đổng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của NSDLĐ hoặc quá thời hạn giải quyết khiếu nại mà NSDLĐ không giải quyết khiếu nại. Thì người lao động có thể tiếp tục khiếu nại lần hai. Việc khiếu nại lần hai sẽ được thực hiện theo trình tự thủ tục như sau:

Bước 1: Người lao động gửi đơn khiếu nại lần hai đến Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi NSDLĐ đặt trụ sở chính, cùng với đơn khiếu nại, người lao động có thể gửi kèm các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khiếu nại của mình.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyển giải quyết của mình, Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người lao động.

Bước 3: Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ giải quyết khiếu nại của người lao động trong vòng 45 ngày (hoặc trong trường hợp vụ việc phức tạp thì cũng không quá 60 ngày) kể từ ngày thụ lý. Trong trường hợp ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Trong thời gian này, Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tự mình hoặc giao cho bộ phận chuyên môn tiến hành việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của người lao động và có thể thực hiện các hoạt động sau:

- Yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin,

- Yêu cẩu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan giải trình bằng văn bản về nội dung khiếu nại;

- Triệu tập người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Trưng cầu giám định làm căn cứ giải quyết khiếu nại; và

- Tiến hành biện pháp kiểm tra, xác minh khác theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lẩn hai, nếu xét thấy cần thiết, Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng có thể tổ chức đối thoại giữa người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc tổ chức đối thoại lần hai được thực hiện tương tự như nội dung của tổ chức đối thoại trong khiếu nại lần một.

Bước 4: Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai bên cạnh phải có các nội dung tương tự như Quyết định giải lần đẩu thì còn phải có nội dung sau: Kết quả giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lẩn đầu (nếu có); và Quyền khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại và văn bản liên quan, quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định giải quyết khiếu nại, Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển khiếu nại đến.

 

Trên đây là bài viết giúp cho bạn đọc hiểu hơn về thủ tục giải quyết khiếu nại cho người lao động. Mọi vướng mắc hay cần hỗ trợ, xin hãy liên hệ với bộ phận pháp lý để gặp trực tiếp các luật sư, chuyên gia pháp lý để được hỗ trợ nhanh chóng, tư vấn 24/7 qua số: 1900.6332.79 hoặc số điện thoại: 0978.90.96.95, xin chân thành cảm ơn.

 

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
26-06-2021

Đánh giá

Chào mừng Quý khách hàng đã ghé thăm  CO-OP LAW. Nếu Quý khách hàng có bất cứ vướng mắc về pháp luật hoặc cần sự hỗ trợ từ các luật sư/chuyên gia pháp lý của CO-OP LAW, vui lòng liên hệ ngay qua số Hotline:  0968.90.96.95 hoặc 0978.90.96.95 để được tư vấn miễn phí.
Đang truy cập: 2
Trong ngày: 7
Trong tuần: 307
Lượt truy cập: 115181

CÔNG TY LUẬT CO-OPERATIVE LAW

Là đơn vị chuyên Tư vấn và Hỗ trợ pháp luật toàn diện và chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Với nhiều luật sư và chuyên gia trên nhiều lĩnh vực, chúng tôi tự hào có một đội ngũ có trình độ chuyên môn cao, uy tín khi đã giải quyết thành công các vụ/việc pháp lý trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: Hoạt động doanh nghiệp, M&A, Tài chính - Ngân hàng, đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động và kế toán - thuế,...

 

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

 

- Tại Hồ Chí Minh: Lầu 14, Tòa nhà HM Town, Số 412 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tại Tây Nguyên: Số 91 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

- Tại Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Đường khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 

 

 

Hotline: 0978.90.96.95 - 0963312880 

Mail: Info@cooplaw.com.vn